فرمولاسیون پیچیده در تولید لاستیک‌های مسابقات فرمولای برقی


نوشته شده توسط مدیر
12 آبان 1400

فرمولاسیون پیچیده در تولید لاستیک‌های مسابقات فرمولای برقی

تایرها نقش بسیار پررنگی در مسابقات اتومبیلرانی ایفا میکنند و درک خوب رانندگان و تیمها برای گرفتن بهترین عملکرد از تایر حیاتی است. البته در تمام مسابقات موتوراسپرت و سریهای مختلف آن، رابطه متفاوتی بین انواع تایر و سطح جاده وجود دارد- از یک ابزار استراتژیک کلیدی گرفته تا یک جزء کاربردی و فارغ از تمام اجزای خودرو؛ نیازمند طراحی اختصاصی است و چهبسا در برخی موارد حتی برای یک مسابقه خاص یک روزه نیز طراحی و ساخته میشوند.

هرچند تایرها برای طراحی و تولید مراحل پیچیدهای را پشتسر میگذارند بنابراین بهسادگی نمیتوان یک نسخه اختصاصی از آنها را ساخت. اما وقتی رقابت برسر ثانیهها مطرح میشود، هر هزینهای ارزش دارد. البته قوانین استفاده از تایرها پیچیده هستند. اما عملکرد صحیح آنها در تمام شرایط مانند مسابقات استقامت، خارج جاده و حتی مسیرهای خارج جاده روند طراحی و انتخاب تایر را دشوارتر میکند.

تایرهایی برای رقابت در دنیای برقیها

تایرهای مسابقات فرمولE تا حدودی غیرعادی هستند زیرا بهرغم غیراسلیک (شیاردار) بودن، باید چسبندگی زیادی ایجاد کنند. هرچند خودروها روی تایرهای صاف که سطح تماس بیشتری با پیست دارند، سریعتر حرکت میکنند اما مدیران فرمول E تصمیم گرفتهاند مرتبط بودن با جاده و فناوری قابلانتقال به رانندگی روزمره را بیشتر مدنظر قرار دهند.

این مجموعه همچنین معتقد است تعویض تایر در هوای مرطوب با درنظر گرفتن گزینههای جداگانه همچون «فرمولاوان» بیهوده است. طی سالها، تایرها سبکتر شدهاند تا انتشار دیاکسیدکربن ناشی از حملونقل در سراسر جهان را کاهش دهند. لاستیکهای 18اینچی فرمول E بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند هم در به حداقل رساندن مقاومت باد و غلتش کارآمد باشند و هم انرژی کمتری در طول مسابقه مصرف شود. خودروها معمولا در طول مسابقه لاستیکها را عوض نمیکنند اما برای فصل 2020/2021 به بعد، رانندگان فقط سه لاستیک جلو و سه لاستیک عقب برای استفاده در هر مسابقه دارند.

البته زمزمههایی از احتمال تغییر تامینکننده تایرهای فرمولا ای در فصلهای 2024 به بعد شنیده میشود اما شرایط هنوز به نفع تایرساز فرانسوی است. البته به نظر میرسد همکاری تایرساز با تیمهای شرکتکننده در فرمولا ای به کمترین میزان خود نسبت به سایر رقابتها رسیده است.

منبع : دنیای خودرو

×

در واتساپ پیغام بگذارید!

×